مجموعه آثار موزه
مجموعه آثار موزه آستان مقدس

پیشگاه شهید دستغیب


سفالینه ها


فلزکاری و مینا کاری


اشیاء بلورین و چینی


مصنوعات چوبی و خاتم کاری


مسکوکات و اسکناس


قلمدان های لاکی


درب های قدیمی حرم مطهر


سایر اشیاء