اسناد
وقف نامه های خطی متعلق به دوران قاجار
اسناد موجود در موزه

جایگاه اسناد و مدارک تاریخی و آرشیوی از نظر ارزشی که در استنادات پژوهشی دارند بر کسی پوشیده نیست.

بخش اسناد قدیمی در آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) شامل چند دسته سند تاریخی است که از آن جمله می توان به اسناد آرشیوی سازمان از سالهای دهه 40 و 50 شمسی، اوراق وقفنامه های خطی و سندی و نیز برخی نامه ها و مکاتبات غیررسمی اشاره نمود.

داده ها و اطلاعات موجود در این منابع بدلیل واقعی بودن بیانگر جریانات اقتصادی و اجتماعی رخ داده در گذشته اند و از این جهت سهم بسزایی در فرایند تحقیق و پژوهش دارند.